VEDTÆGTER

Selskabets navn er Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM). In English ”Danish Society of Occupational and Environmental Medicine”

Selskabets formål er:

  • at fremme arbejds- og miljømedicinsk forskning og udvikling, herunder kvaliteten af det kliniske arbejde
  • at rådgive myndighederne om specialets udvikling og placering i sundhedsvæsnet, så den præ- og postgraduate uddannelse i arbejds- og miljømedicin lever op til nationale og internationale standarder
  • at afholde videnskabelige møder og tage initiativer til drøftelse af videnskabelige og etiske problemstillinger af betydning for specialet
  • at knytte forbindelser til andre nationale og internationale relevante selskaber og institutioner, der arbejder med arbejdsmedicinsk forskning og udvikling
  • at selskabet som et specialebærende selskab er en del af De lægevidenskabelige selskaber i Danmark (LVS) og samarbejder med andre danske lægevidenskabelige selskaber.

Stk. 1. Selskabet er primært en sammenslutning af læger, der udviser interesse for arbejds- og miljømedicin.

Stk. 2. Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen, se DASAM’s hjemmeside for nærmere oplysning om adresse.

Stk. 3. Selskabets bestyrelse kan bevilge andre faggrupper, der arbejder med arbejdsmedicin f.eks. psykologer, medlemskab af selskabet. Selskabet afholder mindst et videnskabeligt møde (Årsmødet) om året, men der tilstræbes, at der årligt er flere videnskabelige møder, som evt. arrangeres i samarbejde med andre videnskabelige selskaber. Disse møder er åbne for alle selskabets medlemmer.

Stk. 4. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag fra bestyrelsen, når der på en generalforsamling er simpel majoritet herfor.

Stk. 5. Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til sekretæren. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i to konsekutive perioder.

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Bestyrelsen leder selskabets daglige arbejde og refererer til generalforsamlingen.

Stk. 3. Formanden for bestyrelsen (når denne har forfald: næstformanden) repræsenterer selskabet i dagligdagen.

Stk. 1 Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer valgt af en ordinær generalforsamling. Da selskabet er et lægevidenskabeligt og specialebærende selskab, skal flertallet af bestyrelsen være læger. Der kan vælges ikke-lægelige medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen kan suppleres med deltagelse af observatører.
Generalforsamlingen bestemmer, hvem af bestyrelsens medlemmer, der skal være formand. Formanden skal være speciallæge i arbejdsmedicin og være beskæftiget indenfor specialet. Valget sker ved simpel majoritet. Der foretages skriftlig afstemning, hvis 1/3 af mødedeltagerne kræver det.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv opgaverne som næstformand, sekretær og kasserer imellem medlemmerne i bestyrelsen. Næstformanden skal være speciallæge i arbejdsmedicin. Sekretæren skal være læge.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted indtil to gange.

Stk. 4 Bestyrelsen kan foretage udpegning af personer til at indtræde i nationale udvalg og funktioner, hvor selskabet naturligt kan bidrage med viden og ekspertise.

Stk. 5 Bestyrelsen kan udpege personer til at indgå i formaliseret samarbejde med Sundhedsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Stk. 6 Generalforsamlingen nedsætter og nedlægger relevante stående og ad hoc udvalg.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes dagsorden med følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Beretning for udvalgene
4. Forelæggelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.

Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er medlemmer af DASAM. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes inden to ugers forløb. Der skal udsendes motiveret dagsorden.

Stk. 1 Ændringer af vedtægterne kan bestemmes på en generalforsamling, når forslaget er meddelt medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 50 % af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Stk. 2 Hvis mindre end 50 % af medlemmerne mødes til en generalforsamling, hvor et forslag til vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt halvdelen af de fremmødte stemmer derfor, indkaldes til ny generalforsamling, som træffer afgørelsen ved simpel stemmeflerhed.

Forslag om ophævelse af selskabet behandles efter de i § 7 anførte retningslinjer. Ved ophævelse af selskabet tilfalder formuen et socialt eller videnskabeligt formål efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtægterne ændret ved generalforsamling i Nyborg den 23. marts 2017

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM