FORDANSKNING AF MEDICINSKE OG LATINSKE FAGTERMER

Oversigt over gængse danske navne for anatomiske og andre medicinske begreber

Ved udfærdigelse af erklæringer og attester [il forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og arbejdsgivere kræves ofte anvendelse af danske na-.nc for de medicinske begreber og fænomener. Også l tilfælde hvor et sådant krav ikke er formuleret, vil det være rimeligt at anvende almindelig[ forståelige betegnelser. Reelt har »doktorlatin« kun berettigelse ved kommunikation, fagfæller Imellem.
Der findes ingen samlet oversigt over en fordanske medicinsk terminologi, og følgelig udsættes modtagere af lægeerklæringer Jævnligt for »hjemmelavede« og li] lejligheden opfundne udtryk, som givetvis er meget uhensigtsmæssige.
Sikringsstyrelsen, Ulykkesforsikringen (SISU) arbejder med en fordansket medicinsk nomenklatur, udviklet gennem lang tradition. Det er i vid udstrækning denne nomenklatur, der skal redegøres for l det følgende.
Af hensyn til pladsen er kun de almindeligst forekommende grundbegreber medtaget l denne oversigt. Det er imidlertid muligt, ved hjælp af listen at sammensætte andre begreber, således at dagligdagens behov stort ae( dækket.

Endelig skal det nævnes, at en del oprindelig rent medicinske begreber efterhånden anvendes i dagligdagens sprog, hvorfor ingen fordanskning er forsøgt. Det drejer sig bl.a. ørn amputation (ion, antibiotika. apopleksi, bandage bandagering, blokade, cyste, deformering, degeneration, drænage, elektrokardiogram, injektion, iskias, kanyle, mus (1 led), neurose, progression, protese, punktur, pus samt refleks.

Anatomi

Abducens, (n.) Udaddrejcr (nerve til øjets)
Ala nasi Næsefløj
Arachnoidea Spindelvævshinde
Arytenoldea, cartilago Tudbrusk
Basis cranii Kraniebund
Bulbus oculi Øjenæble
Camera anterior Øjets forreste kammer
Carotis a. Halspulsåre
Cerebellum lillehjerne
Cerebrum Storhjerne
Choreoidea Årehinde
Cilia øjenhår
Collum mandibulae Underkæbehals
Condylus mandibulae underkæbens ledbærende led del
Corpus callosum Hjernebjælke
Corpus ciliare Strålelegeme
Corpus vitrium glaslegeme
Cricoidea, cartilago cart. Ringbrusk
Dura maler Hårde hjernehinde
Epiglottis Strubelåg
Frontale, os Pandeben
Gingiva Tandkød
Glottis (rima glottis) Stemmeridse
Hyoideum, 05 Tungeben
Hypofyse Hjernevedhæng
Iris Regnbuehinde
Larynx Strube
lens Linse
Mandibula Underkæben
Maxilla Overkæben
Medulla oblongata Forlængede rnarv
Mesencephalon Mellemhjerne
Nasale, os Næseben
Occipitale, os Nakkeben
oculomotorius, n. n. 3. hjernenerve (ø øjenmuskelnerve)
Orbita Øjenhule
Opticus, (tractus, n. Synsnerve
Parathyroidea, el. Biskjoldbruskkirtel
l, parotis, gl. gl. 1′ Ørespytkirtel
Parietale,os. os isseben
Plica vestibularis Falsk stemmebånd (Læbe)
Plica vocalis Stemmebånd (Iæbe)
Pons cercbri hjernebro
Protuberantia occipitalis ext. Nakkeknude
Retina Nethinde
Sclera Senehinde
septum iiasi Næseskillevæg
Submaxiilarig, gl. m Kæbespytkirtel
Sultura cranii Kraniesøm
Temporale, os tindingeben
Tonsil (Hals)mandcl
Tuba autliliva Eustasiske rør
Thyroidea carl. Skjoldbrusk
‘Thyreoidca gl. Skjoldbruskkirtel
Trochlearis, n. Nerve til (øjets) trissemuskcl
‘l’uberositas occipitnlis Se protuberantia o
Uvea Gl. betegnelse for regnbuehinde + strålelegeme+årehinde
Vcntriculi cerebri Hjernehulrum
Vertcx cranii kraniekuppel (kalot)
Zygomaticurn, os Kindben
Arachnoidea Spindelvævshinde
Arcus Hvirvelbue
Columna cervicalis (thoracalis, lumbalsis) Hals (bryst, lænde-) hvirvelsøjls
Corpus vertebrae Hvirvellegeme
Dura Hårde Hjernehinde
Discus intervertebralis Båndskive
Lamina Hvirvelsøjleplade
Medulla spinalis Rygmarv
Processus spinosus Torntap
Processus transversus Tværtap
Radix Nerverod
Vertebra Hvirvel
Aorta Legemspulsåre
Atrium Forkammer
Bifurcatio tracheae Luftrørets delingssted
Bronchus Luftrørsforgrening
Cava superior, inferior (vena) Øvre og nedre hulvene
Coronaria, a. (ramus ascendens, descendens, circumflexus) Kranspulsåre (opadstigende, nedadstigende, omkringløbende gren)
Costae Ribben
Diaphragma Mellemgulv
Epicardium Hjerteposens indre blad
Esophagus Spiserør
Hemithorax Brystkassehalvdel
Hilus Pulmonis Lungeport
Kurvatur Ribbensbue
Mitral ostium Klapåbning mellem højre for- og hjertekammer
Myocardium Hjertekød, hjertemuskel
Pericardium (Lamina visceralis, epicardium et parietalis) Hjertepose (indre og ydre blad)
Pleura pulmonis et parietalis, cavum pleurae Lungehinde (indre og ydre blad,), lungesæk
Pulmonalis, a. Lungepulsåren
Sternum Brystben
Thoraz Brystkasse
Thymus Brissel
Trikuspikal ostium Klapåbning mellem venstre for- og hjertekammer
Valvula Hjerteklap
Ventriculus cordis Hjertekammer
Anus Endetarmsåbning
Aorta Legemspulsåre
Appendix, vermiformi Ormformede blindtarmsvedhæng
Cardia mavemund
Cava inferior, v. Portvene
Cecum Blindtarm
Cervix uteri Livmoderhals
Choledochus, ductus Fraførende (ydre)Galdegang
Diaphragma Mellemgulv
Duodenum Tolvfingertarm
Ductus deferens Sædstreng
Epididymis Bitestikel
Genitalia Kønsdele
Labia majora (minora9 Store (små) skamlæber
Mestenteium Tarm krøs
Ostium uteri Livmodermund
Ovarium Æggestok
Pancreas Bugspytkirtel
Perineum Mellemkød
Peritoneum (viscerale, parietale) Bughinde (indre, ydre blad)
Porta hepatis Leverport
Portae, v. Portåre
Prostata Blærehalskirtel
Preputium Forhud
Pylorus Maveport
Rectum Endetarm
Scrotum Pung
Testis Testikel
Tuba uterina Æggeleder
Urethra Urinrør
Ureter Urinleder
Uterus Livmoder
Vagina Skede
Ventrikel Mavesæk
Vesicula seminalis Sædblære
Acetabulum Hofteskål
Ala ossis ilii Tarmbensvinge
Artic, sacroiliaca Leddet mellem tarm- og korsben
Crista iliaca Hoftekam
Os coccygis Haleben
Os sacrum Korsben
Ramus ossis ischii Sædebensbue
Ramus ossis pubis Skambensbue
Symphysis pubica Skambensfuge
Tuber ischiadicum Sædebensknold
Caput femoris Lårbenshoved
Collum femoris Lårbenshals
Trochanter major Store omdrejekno
Trochanter minor Lille omdrejningskno
Corpus femoris Lårbensskaft
Condylus femoris (med, lat) (Ind-, udvendige) lårbenskno
M. Quadriceps Lårets (firhovede) strækkemuskel
“Hamstrings” Hasemuskler
Patella Knæskal
Ligamentum patellae inf. Knæskalssene
Meniscus (med,lat) (Ind- udvendige) båndskive
Lig. collaterale (med., lat) (Ind-, udvendige) ledbånd
Lig cruciatum (ant., post) ()Forreste, bagre) korsbånd
Eminentia intervondylaris Skinnebenets korsbåndsfæste
Condylus tibiae (med., lat.) (Ind-, udvendige) skinnebenskonsol
Caput (collum) fibulae Lægbenshoved (-hals)
Corpus tibiae (fibulae) Skinnebens (lægbens-) skaft
Malleolus med. (lat.) Ind-(ud)vendge skinnebenskno
Tendo Achillis Achillessene, hælsene
Digitus pedis
Phalanx I Grundstykke
Phalanx II Mellemstykke (på 1. tå yderstykke9
Phalanx III Yderstykke
ARtic. metatarsophalangea Grundled
Artic. interphal. proximalis Mellemled
Artic. interphal. distalis Yderled
Os metatarsale Mellemfodsben
Tarsus Fodroden
Talus Springben
Calcaneus Hælben
Os naviculare Bådben
Os cuboideum Terningben
Os cueneiforme I-III (mediale, intermedium, laterale) I-III kileben
Clavicula Kraveben, Nøgleben
Artic. acromioclavicularis Skulderhøjdeled
Scapula Skulderblad
Acromion Skulderbladsfremspring
Proc. coracoideus Ravnenæbsfremspring
Cavitas glenoidalis (Skulderbladets ) ledskål
M. deltoideus Deltamusklen
M. supra- og infraspinatus m. fl. Skulderbladsmusklerne
Caput humeri Overarmshoved
Collum humeri Overarmshals
Tuberculum majus(minus) Store (lille) overarmsknold
Corups humeri Overarmsskaft
Condylus med. (lat.) Ind- (ud- )vendige overarmskno
Epicondylus med. (lat.) Udspringet for underarmens bøje- (strække) muskler
Trochlea Trisse
Capitulum Lille hoved
Caput radii Spolbenhoved
Collum radii Spolbenshals
Corpus radii Spolbensskaft
Extr. distalis radii Nedre ende af spolbenet
Proc. coronoideus Kragenæbsfremspring
Incis. trochlearis Det halvmåndformede indsnit
Corpus ulnae Albuebensskaft
Extr. distalis ulnae Albuebenets griffelformede spids
N. medianus Midternerven, medianusnerven
N. radialis Spolbensnerven
N. ulnaris Albuebensnerven
Thenar Store mus
Hypothenar Lille mus
Interosser – lumbrikaler Små håndmuskler
Pulpa Blomme
Digitus manus Finger
Phalanx I Grundstykke
Phalanx II Mellemstykke (på 1. fg. yderstykke)
Phalanx II Yderstykke
Corpus phalangis Hoved
Caput phalangis Skaft
Basis phalangis basis
Ossa metacarpalia Mellemhåndsben
Artic. interphalgeae. dist (DIP) Yderled
Artic interphalangea prox. Mellemled
Artic. metacarpophalangeae Grundled
Artic carpometacarpeae Rodled
Ossa carpalia Håndrodsknogler
Os scaphoideum (-): naviculare Bådben
Os lunatum Måneben
Os triquetrum Trekantben
Os trapezium, trapezoideum (minus) Store (lille) mangekantben
Os capitatum Hovedben
Os hamatum Hageben
Os pisiformis Ærteben
Absenco Epileptisk fjernhedsanfald uden kramper
Absces Byld
Abscisio (Lille) knogleafrivning
Abrasio corneae Afskrabning af hornhinden
Afaki Manglende linse
Afasi (ekspressiv, impressiv) Defekt sprogfunktion (manglende formuleringsevng, manglende sprogopfattelse)
Agglutination Sammenklæbning
Amblyopia Nedsat syn
Ambustio Forbrænding
Amnesi (retrograd) Glemsel (tilbagegribende)
Amotio retinae Nethindeløsning
Aneurisme Pulsåreudvidelse
Angina pectoris Hjertekrampe
Angiografi (Kontrast) røntgenundersøgelse af pulsåre
Arthritis rheumatoides Kronisk leddegigt
Arthritis urica Urinsur gigt
Artrodese Operativ stivgørelse af led
Artrografi (Kontrast) røngtgenundersøgelse af ledhule
Artrose Slidgigt (gigtiske forandringer)
Ascites Væskeansamling i bughule ()bugvattersot)
Astigmatisme Abnorm hornhindekrumning (bygningsfejl)
Ataksi Usikkerhed ved bevægelser
Atelektase Lungesammenfald (total eller delvis) Lufttomt lungeafsnit
Ateromatose Åreforkalkning
Atrofi Svind (muskel-, hjerne-, synsnerve- etc.)
Audiogram(metri) Høreprøve
Babinski-refleks Abnorm fodsålsrefleks
Balanitis (posthitis) Forhudsbetændelse
Biopsi Vævsprøve
Bronchitis Betændelse i luftrørsforgreninger (bronchitis)
Candidiasis Trøske
Caputnekrose Afstødning af lårbenshoved
Carotisangiografi (Kontrast) røngtenundersøgelse af hjernens kar
Chorea minor St. Veits dans
Choreoiditis Årehindebetændelse
Cirrhosis hepatis Skrumpelever
Commotio cerebri Hjernerystelse
Conjunctivitis Bindehindebetændelse
Contusio Kvæstning (Stump vold)
Cornea prlæcipitat Udfældning på hornhindebagsiden
Cushing’s syndrom Overproduktion af binyrebarkhormon
Cyanose Blåfarvning
Cystografi (Kontrast) røntgenundersøgelse af urinblære
Cystometri Trykmåling i urinblære
Cystoskopi Instrumentel inspektion af urinblærens indre
Debilitet Svagtbegavethed
Decompensation cordis Hjertesvigt
Demens Intellektuel reduktion
Diastase Gabende kontinuitetsbrud
dilatation Udspilen, udvidelse
Disxisio cataractae Operation for grå stær
Discusprolaps Båndskivefremfald
Dissimulation Symptomundertrykkelse, -benægten
Distorsion Forstuvning, forvridning
Divertikel Udposning
Dysartri Defekt udtale
Dyslexia Ordblindhed
Dyspepsi Symptomer fra mavesæk og tarm
Ekkymose Fladeformet hudblødning
Elektroencefalografi Registrering af hjernens spændingsvariationer
Emfysem Luftansamling
Emphysema pulmonum Nedsat lungeelasticitet (for store lunger)
Emnmetropi Normalsynethed
Enucleatio bulbi Fjerneslse af hele øjenæblet
Enuresis (nocturna, diurna) Ufrivillig vandlanding (natllig, om dagen)
Epiduralt hæmatom Blodansamling over den hårde hjernehinde
Episcleritis Senehindebetændelse
Erosion Overfladisk sårdannelse
Erythema nodosum Knuderosen
Eksartikulation Amputation gennem led
Eksostose Knoglespore
Ekspektorat Opspyt
Ekstension Stræk (tråd- hud-, etc)
Exenteratio (bulbi) Fjernelse (af øjenæble)
Facialisparese Ansigtslammelse
Fibrillation (atriorum, ventriculorum) Flimren (forkammer-, hjertekammer
Fibrom bindevævssvulst
Fissur Revne
Fistel Abnorm forbindelse eller kanal
Flebografi (Kontrast) røntgenundersøgelse af blodåre
Flebotrombose Blodprop i blodåre
Fraktur
kompliceret
dislokeret
komminut
kompression-
Brud
åbent
forskudt
splintret
Sammenstuvnings-
Fundus hypertonicus Nethindeforandringer, som følge af blodtryksforhøjelse
Gasgangræn Koldbrand, med luftudvikling
Glaucom Trykforhøjelse i øjet (grøn stær)
grand mal anfald epiletptisk krampeanfald
Graviditetstoksikose Svangerskabsforgiftning
Halisteres Kalksvind
Heminaopsi(homonym, heteronym) (Samsidig, modsidig) bortfald af øjnenes halves synsfelt
Hemiplegi Halvsidig lammelse
Hepatitis acuta Smitsom mgulsot
Herpes Forkølelsessår
Hilus pulmonis Lungeport
Hjertetamponade Hjertesvigt på grund af. ansamling i hjertepose
Hydarthron Væskeansamling i ledhule
Hydrocele Vandbrok
Hydrocephalus Øget væske i hjernehulrum (vand i hoved)
Hydronefrose Vandnyre
Hydrothorax Væskeansamling i lungesæk
Hypacusis Hørenedsættelse
Hypalgesi Nedsat smertesans
Hyhperhidrose Øget svedafsondring
Hyperlatio Symptomoverdrivelse
Hypertrofi Forstørrelse
Hypertrofia prostatae Godartet forstørrelse af blærehalskirtel
Hypæstesi Nedsat berøringssans
Hæmartron Blødning i ledhule, ledblødning
Hæmatemese Blodopkastning
Hæmatotympanon Mellemøre blødning
Hæmodialyse Behandling med kunstig nyre
Hæmopericardium Blødning (blodansamling) i hjertesæk
Hæmofili Blødersygdom
Hæmoptyse Blodopspyt
Hæmoragisk diatese Abnorm blødningstendens
Hæmothorax Blodansamling(blødning) i lungeslæ
Imbecilitet Åndsvaghed
Imepetigo Børnesår
Incision Indsnit
Incompensatio cordis Hjertesvigt
Incomtenentia alvi, urinae, flati Manglende evne til at holde på afføring, urin, luft
Infarctus (myocardii) Henfald (i hjertekød)
Insufficiens Svigt
Iridodonesis Regnbuehindeskælven
Iritis Regnbuehindebetændelse
Kadaverose Forådnelse
Katerakt Linseuklarhed(grå stær)
Kavitet Hulrum
Keratitis (dentritica) Hornhindebetændelse (virusbetinget
Koagulation Blodstørkning, – smmenløbning
Kompression Sammenpresning, sammentrykning
Kondylom Kønsvorter
Koronartrombose Tillukning af kranspulsåre
Kraniotomi Operativ åbning af kranie
Kerpitation Knitren
Kyfose Rundryggethed
Laceration Sønderrivning
Laminektomi Operativ fjernelse af hvirvelsøjleplade
Laprocentese Punktur af bughule
Laparotomi Operativ åbning af bughule
Larynxødem Slimhindesvulst i strubehoved
Livores Ligpletter
Lumbago Lændehold
Lumballordose Lændesvaj
Luksation Ledskred
Lyfangit Lymfekarbetændelse
Lymfom Lymfeknudesvulst
Macula corneae Hornhindear
Maculadegeneration Central nethindforandring nethindforkalkning
Medianusparese Lammelse af medianusnerve (fødselshjælperhånd)
Mediastinoskopi Instrumental inspektion af vævet omkring luftrørets delingssted
Menostasi Menstruationsophør
Metastase Spredning, udsæd
Moniliasis Trøske
Monunukleose Kirtelfeber
Myelografi (Kontrast) røngtenundersøgelse af rygmarv
Myelomeningocele Rygmarvsbrok
Myksødem Skjoldbruskkirtelsvigt
Myocarditis Hjertemuskelbetændelse
Myose Muskelinfiltration
Myringoplastik Operativ genskabelse af trommehinde
Nefrose Nyrebetændelse med vattersot
Nekrose (Vævs) henfald
Neurasteni Trætheds-, belastningsneurose
Neurinom Nerveknude
Neuritis () retrobulbaris (Syns) nervebetændelse
Nystagmus Abnorme rytmiske øjenbevægelser
Oedema (pulmonum) Væskeopstemning (i lunger)
Opacitates corporis vitrii Glaslegeme uklarheder
Ophtalmoscopia Undersøgelse med øjenspejl
Opticusarofi Synsnervehovedsvind
Ortopnø Svær kortåndethed i hvile
Ortostatisk (svimmelhed) (Svimmelhed) ved opretning)
Ossikulationsplastik Høre forbedrende operation
Osteomalaci Kalksving
Osteomyelit Knoglebetændelse (benedder)
Osteoporose Kalksvind
Osteosyntese Fiksation (med søm, skurer, skinner etc)
Pacemaker Apparatur til rytmisk stimulation af hjertemusklen
Panopthalmia Udbredt betændelse i øjet
Paracentese Gennemstikning af trommehinden
Paralyse Lammelse
Paranoia Vrangforstillingsygdom, forrykthed
paraplegi Lammelse af begge ben
Parese Kraftnedsættelse
Parkinsonisme Rystelammelse
Parodontitis apicalis Rodbetændelse
Parondontitis marginalis Parodontose (de løse tænders sygdom)
Paræstesi Subjektive føleforstyrrelser
Patomimi Symptomefterligning (bevidst eller ubevidst)
Perimetri Måling af synsfelt
Peritonsillær absces halsbyld
Perniciøs anæmi Nedsat blodpigment på grund af vitamin b-12 mangel
Peroneus parese Lægnervelammelse (spidsfod)
Petekkier Punktformede hudblødninger
Phlebitis Blodårebetændelse
Phtisis bulbi Skrumpeøje
Plantarrefleks Fodsålsrefleks
Pneumoencefalografi Hjernepustning
Pneumonokoniose Støvlunge
Pneumothorax Luftansamling i lungesæk
Ployneuritis Nevebetændelse
Polyradiculitis Nerverodsbetændelse
Posttraumatisk cerebralt syndrom Hjerneskadefølgetilstand
Prolapsus disci intervertebralis Båndskivefremfald, diskusprolaps
Pseudoartrose Falsk led(dannelse9
Pseudocroup falsk strubehoste
Psykomotorisk anfald Epileptisk anfaldsfænomen
Ptose nedhængen
Pulpitis Tnadrodsbetændelse
Pyelografi (Kontrast) røngtenundersøgelse af nyrebækken
Radialisparese Lammelse af spolebensnerve (drophånd)
Raynaud syndrom Hvide fingre
Refleksdystrofi Abnorm kar-nervereaktion
Ren contractus Skrumpenyre
Ren cysticus Blærenyre
Reposition (aperta, sanguinea) På pladssætning ( åben, blodig, operativ)
Resektion Delvis fjernelse
Respiratorbehandling Behandling med kunstig vejrtrækning
Respiratorisk insufficiens Lungesvigt
Retinitis Nethindebetændelse
Revisio et sutura vulneris Sårbehandling og syning
Rhinitis (vasomotorica) Snue (overhølsomhedssnue)
Ruptur Bristning
Schizophrenia Schizophreni, sindspaltningssygdom (ungdomssløvsind)
Sekret Afsondring
Sepsis Blodforgiftning
Sekvestrektomi Operativ fjernelse af død knogle
Shock Kredsløbssvigt
Shock-nyre Nyresvigt efter kredsløbssvigt
Simulation Symptm (sygdoms-) efterligning (bevidst)
Skotom Synsfeltdefekt
Skoliose Rygskævhed
Spasticitet muskelstivhed
Sphincterinsufficiens Lukkemuskelsvigt
Spinalpunktur Rygmarvsprøve
Spondyarthritis Rygradsgigt
Stase Blodopstemning
Steatosis hepatis Fedtlever
Strabismus (convergens, divergens) Skelen (ind- udad)
Stridor Symptom på passagehindring i øvre luftveje
Struma Skjoldbruskkirtelforestørrelse
Suspensorium Oppebærebind
Suggilation Blodudtrædning
Subduralt hæmatom Blødning under den hårde hjernehinde
Sympatisk oftalmi Øjenbetændelse i det raske øje
Synechia Sammenvoksning mellem regnbuehinde og hornhinde eller linse
Tachypnoe Øget åndedrætsfrekvens
Tetraplegi Lammelse af begge arme og begge ben
Thomas’ splint Gangstativ
Thoracocentesis Punktur af lungesæk
Thrombophlebitis Blodprop i blodåre
Tinnitus Øresusen
Tomografi Snitrøntgenundersøgelse
Tonsillitis Halsbetændelse
Tonus muskelspænding
torakotomi operativ åbning af brystkasse
Trabekelbælære Bjælkeblære
Trakeostomi Operativ indlæggelse af kanyle i luftrør
Tyreotoksiskose overproduktion af skjoldbruskkirtelhormon (giftstruma)
Trachom ægyptisk øjensygdom
Tumor Svulst
Ulnarisparese Lammelse af albuenerve (klohånd)
Urografi (kontrast) røntgenundersøgelse af nyrer
Uræmi Urinforgiftning, nyresvigt
Usur Slidspor
Varicocele Årebrok
Ventilatorisk insufficiens Lungesvigt, nedsat lungefunktion
Whip lash injury Piskesmeldslæsion
visus Synsstyrke
Vulnus (contusum, punktum) (Kvæst-, stik-) sår
Vulnus perforans Perforerende læsion
Zoster Helvedesild
Ødem Væskeopstemning