PÅVIRKNINGSKODER

Find koden ved at søge via hovedgrupper, eller brug funktionen “search / søg på siden” [ctrl]+[F] (i Netscape) eller [ctrl]+[B] (i Explorer) til at finde koden. I tekstfeltet skrives søgestrengen, f.eks. bly. Tryk gentagne gange på “next / find næste” for at finde den rette kode.

Fra hovedgrupperne kan du vælge at søge specifikke 6-ciffer koder (understregede navne til venstre) – eller hoppe over i 4 ciffer koder (understregede cifre til højre).

Hovedgrupper

Funktionskoder 000040-001999
Materialer 002010-006999
Fysiske påvirkninger 100000-100900
Ergonomiske påvirkninger 101000-101900
Kemiske påvirkninger 200100-209000
Biologiske påvirkninger 303100-303999
Psykosociale påvirkninger 403000-403999
Diverse koder 000000 (mangler); 000001 (ingen); 999999 (ukendt)
000000 OPLYSNING MANGLER P.T.
000001 INGEN PÅVIRKNING

Funktionskoder

000040 AKTIVATOR
000050 AFRIMNINGSMIDLER
000090 ANTISTATMIDLER
000100 APPRETURMIDLER
000110 BEJDSEMIDLER (TEKSTIL, PAPIR, LÆDER)
000130 BETONTILSÆTNINGSSTOFFER
000131 BETONHÆRDERE
000141 BINDEMIDLER (FARVER, LIME)
000150 BINDEMIDLER (ØVRIGE)
000160 BLEGEMIDLER
000170 BLØDGØRINGSMIDLER
000180 BLØDGØRINGSMIDLER
000200 BRANDSLUKNINGSMIDLER
000210 BRÆNDSTOFFER, DRIVMIDLER
000211 BENZIN OG DIESELOLIE
000212 FYRINGSOLIE
000220 BRÆNDSTOFTILSÆTNINGER
000240 DENATURERINGSMIDLER
000260 DRIVGASSER
000270 EKSTRAKTIONSMIDDEL
000290 EMULGERINGSMIDLER
000310 FARVEFJERNERE (LAKFJERNERE)
000320 FARVER OG MALING (LAKKER)
000322 FUGTBESKYTTELSESMALINGER
000323 STRIBEMALING
000325 GRUNDMALING
000326 RUSTBESKYTTELSESMALING
000327 SKIBSBUNDSMALING
000328 TRYKFARVER
000330 FARVESTOFFER
000331 PIGMENTER
000340 FIKSERINGSMIDLER
000360 FLOTATIONSMIDLER
000380 FORTYNDINGSMIDLER
000390 FORTYNDINGSMIDLER(ØVRIGE)
000400 FREMKALDER
000412 VARIERENDE STØJNIVEAU
000430 FYLDSTOFFER (I PLAST, GUMMI, FARVE, LIM ETC.)
000450 GARVESTOFFER
000461 EMALJER
000462 GLASURER
000480 GULVBELÆGNINGSMATERIALER
000490 GØDNINGSMIDLER
000500 HUDBESKYTTELSESMIDLER
000510 HUDRENSEMIDLER (SÆBE)
000520 HYDRAULMEDIUM (HYDRAULOLIE)
000530 HÆRDERE
000531 HÆRDER FOR LIM
000532 HÆRDERE FOR FARVE
000533 HÆRDERE FOR PLAST
000540 HÅRPLEJEMIDLER
000541 HÅRBLEGNINGSMIDLER
000542 HÅRFARVNINGSMIDLER
000544 HÅRSPRAY
000545 PERMANENTNINGSMIDLER
000546 SHAMPOONERINGSMIDLER
000550 IMPRÆGNERINGSMIDLER
000551 IMPRÆGNERINGSMIDLER MOD VAND, FUGT
000561 RUSTBESKYTTELSESMIDLER
000570 ISOLERINGSMATERIALER (VARME, KULDE)
000580 ISOLERINGSMATERIALER (ELEKTRICITET)
000600 KATALYSATORER
000610 KOAGULERINGSMIDLER
000620 KONSERVERINGSMIDLER
000622 FUNGICID
000630 KONTAKTMIDLER (ELEKTRISK)
000640 KØLE- OG SMØREOLIE FOR METALFORARBEJDNING
000650 KØLEMEDIUM (IKKE METALBEARBEJDNING)
000660 KØLE-OG SMØREMIDLER, METAL, SLIPVÆSKE
000670 LABORATORIEKEMIKALIER
000671 REAGENSKEMIKALIER
000680 LIM, SE SÆRLIG LISTE
000700 LODNINGSPRODUKTER
000701 FLUSMIDLER (LODNING)
000710 METALOVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER
000711 BEJSEMIDLER (METAL)
000712 METALOVERFLADEBELÆGNINGSMIDLER
000714 FLUSMIDLER (GALVANISK)
000720 ODORISERINGSMIDLER (INDUSTRIPARFUME)
000730 OPLØSNINGSMIDLER, ORGANISKE
000740 OPTISK HVIDT.
000770 POLERMIDLER (PUDSEMIDLER)
000790 REDUKTIONSMIDLER
000800 RENGØRINGSMIDLER
000801 AFFEDTNINGSMIDLER
000802 DESINFEKTIONSMIDLER
000803 OPVASKEMIDLER
000804 PLETFJERNERE
000805 HØJTRYKSRENSEMIDLER
000806 KALKFJERNERE
000807 LOKALERENGØRINGSMIDLER
000808 MASKINELLE OPVASKEMIDLER
000809 VASKEMIDLER
000811 OVN-OG GRILRENSEMIDLER
000830 RUSTBESKYTTELSESMIDLER
000840 RUSTFJERNER
000860 SANERINGSMIDLER (OLIE)
000870 SKUMDANNENDE MIDLER
000900 SLAMBEHANDLINGSMIDLER
000920 SLIPMIDLER
000930 SMØRERMIDLER
000950 SPRÆNGSTOFFER O. L. (KRUDT) (PYROTEKNISKE PRODUKTER)
000961 ANTIOXIDANT
000980 SVEJSEPRODUKTER
000981 SVEJSEPRODUKTER FLUSMIDLER (SVEJSE)
000990 SYNTESERÅSTOFFER
001000 TØRREMIDLER(SICCATIVER)
001010 UDFYLDNINGSMIDLER
001011 FUGEMIDLER (FUGEMASSE)
001012 SPARTELMASSE
001013 TÆTNINGSMIDLER
001020 VANDAFHÆRDNINGSMIDLER
001040 VULKANISERINGSMIDLER
001050 LÆGEMIDLER
001130 FYSIOLOGISKE FORHOLD
001980 PRODUKTETS FUNKTION IKKE PÅ LISTEN
001999 ØVRIGT – PRODUKTETS FUNKTION UKENDT

Materialer

002010 LÆDER, SKIND
002020 TRÆ
002021 NORDISK TRÆ
002030 PAPIR
002031 SPECIALBEHANDLET PAPIR
002040 BETON/CEMENT
002050 TEKSTILER
002060 MINERALULD
002070 GLAS
002080 METALGENSTANDE
002090 PLASTGENSTANDE OG -MATERIALER
002110 GUMMI
002111 GUMMI, ÆGTE
002112 GUMMI, KUNST
002120 FØDEMIDLER (RÅVARER TIL LEVNEDSMIDDELFREMSTILLING)
002410 TRESKIFTETARBEJDE
002420 TO-SKIFT
002990 ANDRE MATERIALER
003000 BEKÆMPELSESMIDLER
003100 UKRUDTSMIDLER (HERBICIDER)
003200 SPIRINGSHÆMMENDE MIDLER
003300 VÆKSTHÆMMENDE MIDLER
003400 SVAMPEMIDLER (FUNGICIDER)
003500 KOMBINEREDE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER
003611 HUND
003612 KAT
003619 FORSØGSDYR
003700 INSEKTMIDLER INCL.MIDE-OG SNEGLEMIDLER
003800 MIDLER TIL BEHANDLING AF TRÆVÆRK
003900 MIDLER MOD ROTTER, MUS, MOSEGRISE, MULDVARPE
003950 BEKÆMPELSESMIDLER MOD UTØJ PÅ HUSDYR M.V.
003990 ANDRE BEKÆMPELSESMIDLER
004111 SÆBE OG VAND
004211 OPLØSNINGSMIDLER, HALOGENHOLDIGE
004221 RENSERISLAM
004241 PVC-HOLDIGT SLAM FRA PLASTBELÆGNING
004311 OPLØSNINGSMIDLER, HALOGEN FRIE
004312 ISOCYANATER
004353 SLIBESTØV
004357 POLYESTERAFFALD MED GLASFIBER, UHÆRDET
004411 METALLISERINGSBADE, CHROMSYREHOLDIGE
004412 METALLISERINGSBADE, SVOVLSYRE- OG SALTSYREHOLDIGE
004413 FOSFATERINGSBADE, FOSFORSYREHOLDIGE
004414 KOBBERÆTSEBADE MED SALTSYRE
004415 BEJDSEBADE, SALTSYRE- OG SVOVLSYREHOLDIGE
004416 ÆTSEBADE, SALPETERSYREHOLDIGE
004421 FREMKALDERBADE
004422 KOBBERÆTSEBADE (NEUTRALE ELLER BASISKE)
004431 AFFEDTNINGSBADE, BASISKE, INDEHOLDENDE SYANID
004433 METALISERINGSBADE, SYANIDHOLDIGE
004441 METALHYDROXIDSLAM
004513 MEDICINAFFALD
004514 AFFALD FRA KEMISKE LABORATORIER
004515 ORG.KEM.PROD. OG BIPROD.
004520 OLIEAFFALD
004990 ANDET AFFALD
004999 SPILDEVAND
005100 SYRE, BASE, SALT
005200 KONSERVERINGSSTOF
005500 FARVESTOF, LEVNEDSMIDDELTILSÆTNINGSSTOFFER
005800 SØDESTOF
005900 LEVNEDSMIDDELTILSÆTNINGSSTOFFER DIVERSE
006100 GASSER OG DAMPE
006110 EJECTGAS., FORBR.MOTORER
006120 RØGGASSER FRA FORBRÆND. PROCESSER
006130 GAS OG DAMP FRA PROCES OG LIGN.
006190 ANDRE GASSER OG DAMPE
006199 UKENDTE GASSER OG DAMPE
006200 STØV OG RØG
006210 TRÆSTØV
006211 TRÆSTØV, NORDISK
006212 TRÆSTØV, TROPISK
006213 TRÆSTØV-IMPRÆGNERET
006218 ANDET TRÆSTØV
006219 UKENDT TRÆSTØV
006220 TEKSTILSTØV
006221 BOMULD
006230 STØV FRA SPECIALBEHANDLET PAPIR
006231 STØV FRA SPECIALBEHANDLET PAPIR
006240 ORGANISK STØV
006250 PLASTSTØV
006260 METALSTØV, METALRØG
006270 SVEJSERØG, LODDERØG
006271 SVEJSERØG RUSTFRI STÅLSVEJSNING
006280 MINERALSK STØV
006290 ANDET STØV
006299 UKENDT STØV
006300 AEROSOLER
006900 ANDRE EMISSIONER
006999 UKENDTE EMISSIONER

Fysiske påvirkninger

0800 BELYSNING
100050 STRÅLING
100100 IONISERENDE STRÅLING
100110 STRÅLING FRA RØNTGENANLÆG
100120 STRÅLING FRA RADIOAKTIVE KILDER
100200 IKKE-IONISERENDE STRÅLING
100205 RADIO- OG MIKROBØLGESTRÅLING (0-300 GHZ)
100210 MIKROBØLGER (OVER 300 MHZ)
100220 KORTBØLGE
100230 STRÅLING, LAVFREKVENS MAGNETISK
100240 LAVFREKVENS ELEKTRISK (UNDER 10 MHZ)
100250 STATISKE FELTER
100260 STATISKE MAGNETFELTER
100270 STATISKE ELEKTRISKE FELTER
100280 ELETRISKE PÅVIRKNINGER
100300 OPTISK STRÅLING
100310 UV STRÅLING (200 NM – 400 NM)
100320 G-SYNLIGT LYS
100340 LASER
100400 LYD
100410 STØJ I DET HØRBARE OMRÅDE
100411 KONSTANT STØJNIVEAU
100412 VARIERENDE STØJNIVEAU (20 – 20000 HZ)
100413 IMPULSHOLDIG STØJ
100414 STØJ, MEGET KRAFTIG (STØRRE END 90 DB.)
100415 STØJ, KRAFTIG(85-90 DBA).
100416 STØJ, MINDRE KRAFTIG (< 85 DB(A))
100417 STØJ HELE TIDEN
100419 STØJ/LYD, < 50% AF ARBEJDSTIDEN
100420 INFRALYD (FREKVENSOMRÅDE UNDER 20 HZ)
100430 ULTRALYD(FREKVENSOMRÅDE OVER 20000 HERTZ)
100431 ULTRALYD, LUFTBÅREN
100432 ULTRALYD I VÆSKER
100500 VIBRATIONER (HOVEDGRUPPE)
100510 VIBRATIONER(VIBRERENDE HÅNDVÆRKTØJ)
100520 HELKROPS VIBRATIONER
100610 OVERTRYK
100620 UNDERTRYK
100650 FYSISK VOLD (TRAUMER, STUMP VOLD M.V.)
100651 SCHOCKOPLEVELSE, FØLGER EFTER TRAUME
100700 TERMISK KLIMA (HOVEDGRUPPE)
100710 VARME, INDENDØRS
100711 VARME, UDENDØRS
100712 VARMESTRÅLING INDENDØRS
100720 KULDE, INDENDØRS
100721 KULDE, UDENDØRS
100722 KULDESTRÅLING, INDENDØRS
100723 KULDESTRÅLING UDENDØRS
100730 VEKSLENDE TEMPERATUR
100740 LUFTHASTIGHED/TRÆK
100750 FUGTIG LUFT
100751 TØR LUFT
100810 UHENSIGTSMÆSSIG KONTRASTFORHOLD
100811 UHENSIGTSMÆSSIG KONTRASTFORHOLD (MEGET SMÅ DETALJER)
100820 BLÆNDINGSPÅVIRKNING
100831 BELYSNINGSSTYRKEN GENERELT FOR LAVT
100832 BELYSNINGSSTYRKE, GENERELT FOR HØJ
100900 INDEKLIMA, USPECIFICERET

Ergonomiske faktorer

101000 ARB.FYS.FAKTORER(HOVEDGRUPPE)
101050 ENSIDIG BELASTENDE ARBEJDE
101051 REPETITIVT ARBEJDE
101052 TEMPOPRÆGET ARBEJDE
101053 PRÆCISIONSKRÆVENDE
101054 SYNSBELASTENDE ARBEJDE
101060 KOORDINATIONSKRÆVENDE ARBEJDE
101061 KOORDINATIONSKRÆVENDE ARBEJDE (SPEC. HÅND/FOD).
101062 KOORDINATIONSKRÆVENDE SPEC. MELLEM SYN OG HÆNDER
101070 MUSESKADER
101130 ARBEJDSSTILLING
101200 MUSKELBELASTNINGER (HOVEDGRUPPE)
101211 STATISK, LET MUSKELBELASTENDE
101212 STATISK, KRAFTBETONET MUSKELBELASTENDE
101221 MUSKELBELASTNINGER – DYNAMISK, LET
101222 DYNAMISK, KRAFTBETONET MUSKELBELASTENDE
101223 DYNAMISK, MEGET KRAFT. MUSK.BEST.
101300 MANUEL TRANSPORT (HOVEDGRUPPE)
101310 LØFT AF TUNG BYRDE
101311 LØFT AF TUNG BYRDE UNDER KNÆHØJDE
101312 LØFT AF TUNG BYRDE OVER SKULDERHØJDE
101320 LØFT AF UHÅNDTERLIG BYRDE
101321 LØFT AF UHÅNDTERLIG BYRDE UNDER KNÆHØJDE
101322 LØFT AF UHÅNDTERLIG BYRDE OVER SKULDERHØJDE
101330 LØFT MED DREJNING AF KROPPEN
101331 LØFT MED FOROVERBØJNING AF KROPPEN
101333 FORKERT KODE
101340 MANUEL TRANSPORT – SKUBBE/TRÆKKE
101341 SKUBBE/TRÆKKE PÅ UHENSIGTSMÆSSIG UNDERLAG
101350 MANUEL TRANSPORT, BÆRING
101351 BÆRING PÅ UHENSIGTSMÆSSIG UNDERLAG
101360 PLUDSELIGT OPSTÅET LØFTESKADE
101400 ARBEJDSSTEDETS INDRETNING (HOVEDGRUPPE)
101401 UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMN.AF ARB.STED
101402 FOR LAV ARBEJDSHØJDE
101403 ARBEJDSHØJDE, FOR HØJ
101404 FOR LANG RÆKKEAFSTAND
101405 FOR SKÆV RÆKKEAFSTAND
101450 ARBEJDSSTILLINGER (HOVEDGRUPPE)
101460 ARBEJDSSTILLINGER, SIDDENDE
101461 ARBEJDSSTILLINGER FASTLÅST
101465 KNÆLIGGENDE
101466 HUGSIDDENDE
101467 VEKSLENDE KNÆLIGGENDE/HUGSIDDENDE
101470 ARBEJDSSTILLINGER, STÅENDE
101471 STÅENDE, FASTLÅST ARBEJDSSTILLING
101472 STÅENDE ARBEJDSSTILLING PÅ UHENSIGTSMÆSSIGT UNDERLAG
101480 ARBEJDSSTILLING, GÅENDE
101481 FYSISK BELASTENDE FAKTOR, GÅENDE PÅ UHENSIGTSMÆSS. UNDERLAG
101490 VEKSLENDE ARBEJDSSTILLING
101600 TEKNISKE HJÆLPEMIDLER
101601 UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMNING AF TEKNISKE HJÆLPEMIDLER
101602 UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMNING AF GREB
101603 UHENSIGTMÆSSIG UDFORMNING AF PEDAL
101604 UHENSIGTSMÆSSIG PLACERING AF GREB
101605 UHENSIGTSMÆSSIG PLACERING AF PEDAL
101606 UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMNING AF VÆKTØJ
101800 BELASTNINGER, ANDRE – USPECIFICERET
101900 UKENDTE BELASTNINGER

Kemiske faktorer

200100 ALKALISKE FORBINDELSER, DIVERSE
200101 AMMONIAK
200103 CALCIUMOXID OG HYDROXID
200104 ANDRE CALCIUMFORBINDELSER
200108 ANDRE KALIUMFORBINDELSER
200109 LITIUM OG LITIUMFORBINDELSER
200110 MAGNIUM
200112 NATRIUMOXID OG HYDROXID
200113 NATRIUM PEROXYD
200114 NATRIUMFORBINDELSER (ANDRE)
200200 HALOGENER OG HALOGENFORBINDELSER
200202 FLOURBRINTE
200203 FLUORIDER (NORMALE)
200204 DIFLUORIDER, SURE FLUORIDER
200205 FLUOR-FORBINDELSER(ANDRE)
200206 KLOR
200207 KLORBRINTE, SALTSYRE
200209 KLORS SALTE OG OXYSYRER
200210 KLORFORBINDELSER (ANDRE)
200215 JOD
200300 KVÆLSTOF, KULSTOF, SILICIUM OG BOR
200301 OZON
200302 BRINTPEROXID
200303 HYDRAZIN OG HYDRAZINSALTE, AZIDER
200304 KVÆLSTOFFORILTE, ELLER N2O
200305 NITRØSE GASSER NO, NO2, N2O4
200307 NITRATER
200310 KVÆLSTOFFORBINDELSER (ANDRE)
200311 KULILTE
200312 KULDIOXID
200313 CARBONYLCHLORID (FOSGEN)
200314 KULSTOFFORBINDELSER-UORGANISKE (ANDRE)
200316 KVARTS (SILICIUMDIOXID)QUARTS
200317 ASBEST
200318 SILIKATER (ANDRE)
200321 SILICIUMFORBINDELSER (ANDRE)
200322 BORSYRE OG SALTE DERAF
200324 BORTRIFLUORID
200400 KULBRINTER OG HETEROCYKL.KERNER
200403 PROPAL
200404 BUTANER
200406 HEXANER
200407 HEPTANER
200408 OKTANER
200410 ETHYLEN (ETHEN)
200419 ALKENER OG ALKYNER (ANDRE)
200430 BENZEN (BENZOL, STENKULSNAFTA)
200431 TOLUEN
200432 XYLENER
200433 ETHYLBENZEN
200435 ALKYLBENZENER
200436 STYREN (VINYLBENZEN)
200439 AROMATISKE KULBRINTER
200461 FLASKEGAS (PLG)
200462 TEKNISK BENZIN
200463 TERPENTIN (FORTYNDER), VEGETABILSK
200464 TERPENTIN(FORTYNDER)MINERALSK
200465 BRÆNDSELOLIE(LET FUEL OIL), DIESELOLIE
200466 BRÆNDSELS OLIE (SVÆR FUELOIL)
200467 SMØREOLIER, MINERALSKE, MINERALVOKSE, PARAFFIN
200468 ASFALT
200469 KULBRINTEBLANDINGER (ANDRE)
200500 HALOGENER OG HETEROCYKLER
200501 CHLORMETHAN
200504 DICHLORMETHAN (METHYLENCHLORID)
200506 CHLOROFORM(TRICHLORMETHAN)
200507 TETRACHLORKULSTOF
200511 ETHYLENCHLORID (ETHYLENDICHLORID)
200513 METHYLKLOROFORM
200514 TRICHLORETHAN, 1, 1, 2-(VINYLCHLORID)
200515 ACETYLENTETRACHLORID
200530 VINYLKLORID (KLORETEN) OG PVC
200532 DICHLORETHYLEN, CIS- OG TRANS-
200533 TRICHLORETHYLEN (TRI)
200534 TETRACHLORETHYLEN (PERCHLORETHYLEN PER)
200540 CHLORDIFLUORMETHAN (R22)
200541 DIKLORDIFLUORMETAN
200542 TRICHLORFLUORMETHAN (R 11)
200544 BROMTRIFLUORMETHAN (R 13 B 1, HALON 1301, BTM)
200549 FLUORDERIVATER, MÆTTEDE (ANDRE)
200559 FLOURDERIVATER-UMÆTTEDE(ANDRE)
200575 POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, PCB
200579 DDT
200589 AROMATISKE HALOGENIDER
200600 ALKOHOLER OG SVOVLANALOGER
200601 METANOL
200602 ETHYLALKOHOL(ETHANOL)
200603 N-PROPYLALKOHOL (PROPANOL)
200604 ISO-PROPANOL (2-PROPANOL)
200605 BUTANOL (N-BUTYLALKOHOL)
200606 BUTANOL, 2-, SEK-BUTYLALKOHOL
200609 AMYLALKOHOLER
200621 KLORETANOL, 2 – (BETA-KLORETYLALKOHOL)
200629 ALKOHOLER, ALIF., MONOV., UMÆTT., OG/ELLER SUBST. (ANDRE)
200630 CYKLOHEXANOL
200640 BENZYLALKOHOL
200651 FURAN
200700 GLYKOLER (DIVALENTE ALKOHOLER)
200701 ETHANDIOL (ETHYLENGLYKOL)
200705 PROPYLENGLYKOL
200719 ALIFATISKE GLYKOLER(ANDRE)
200800 POLYVALENTE ALKOHOLER
200801 GLYCERIN (GLYCEROL)
200809 POLYVALENTE ALKOHOLER (ANDRE)
200900 PHENOLER OG PHENOLSALTE (HOVEDGRUPPE)
200901 PHENOL, HYDROXYBENZEN, KARBOLSYRE(FENOL)
200903 DIHYDROXYBENZEN, 1, 3-
200904 HYDROKINON
200906 KRESOLER
200911 PENTAKLORFENOL
200912 KLORFENOLER, KLORKRESOLER (ANDRE)
200929 PHENOLER (ANDRE)
201001 DIMETYLÆTER (METYLÆTER)
201002 ETYL-METYLÆTER
201003 DIETHYLETHER (ETHYLETHER)
201012 DIALKYLETHERE (R-O-R’) UMÆTTED
201022 TETRAHYDROFURAN
201030 ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER
201050 PROPYLENGLYKOL – MONOMETHYLETHER
201069 GLYKOLETHERE
201079 CELLULOSETHERE
201080 ETHERE AF ALICYKLISKE ALKOHOLER
201124 TCDD, ‘DIOXIN’
201125 CHLOREREDE DIBENZODIOXINER (ANDRE)
201200 EPOXIDER
201201 ETHYLENOXID (OXIRAN, OXACYKLOPROPAN)
201202 PROPYLENOXID
201220 EPIKLORHYDRIN
201222 DIGLYCIDYLETHER
201227 EPOXY
201300 ALDEHYDER
201301 FORMALDEHYD(METHANAL, FORMALIN
201302 ACETALDEHYD
201304 BUTANAL (BUTYLALDEHYD)
201312 GLUTARALDEHYD
201320 AKROLEIN
201329 ALIFATISKE ALDEHYDER
201370 FURANALDEHYD
201401 ACETONE (DIMETHYLKETON, PROPANON)
201402 METHYLETHYLKETON (2-BUTANON)
201405 METYL BOTYL KETON
201406 METYLISOBUTYLKETON (4-METYL-2-PENTANON)
201410 METHYLHEXYLKETON (2-OKTANON)
201441 CYCLOHEXANON
201443 CYKLOHEXENON
201509 KINONER (ANDRE)
201700 ALIFATISKECARBOKSYLSYRER
201702 EDDIKESYRE(ETHANSYRE)
201722 METAKRYLSYRE (2-METHYLPROPENSYRE)
201741 TIOGLYKOLSYRE
201771 MALEINSYRE
201801 CYKLOHEXANKARBOKSYLSYRE
201903 BENZOYLPEROXID
201909 TETD
202009 SULFONSYRER (ANDRE)
202104 RAVSYREANHYDRID
202105 MALEINSYREANHYDRID
202109 KOLOFONIUM
202205 ETHYLACETAT
202206 VINYLACETAT
202208 ETHYLENGLYKOLDIACETAT
202216 ACETATER (ANDRE)
202225 LANOLIN OG WOOL-ALCOHOLS
202239 ESTERE AF DIVALENTE ALIFATISKE KARBOKSYRE
202240 METHYLAKRYLAT
202241 ETYLAKRYLAT
202242 AKRYLSYREESTERE OG KROTONSYREESTERE
202250 ETHYLACETOACETAT
202259 ESTERE AF ALIFATISKE KARBOKSYLSYRER (ANDRE)
202275 DIETHYLFTALAT
202276 DIBUTYLFTALAT
202277 FTALATER(ANDRE)
202509 SULFATER OG SULFITER(ANDRE)
202523 PARATHION
202539 ORGANISKE FOSFATER (ANDRE)
202540 ANDRE NITRATER
202543 GLYCERYLNITRAT
202549 ANDRE NITRATER
202560 METHYLSILIKAT
202569 SILIKATER (ANDRE)
202570 BORSYREESTERE(BORATER)
202703 CAPROLAKTAM-EPSILON
202801 FORMAMID
202802 ACETAMID
202803 DIMENTHYNFORMAMID
202804 AKRYLAMID
202902 CHLORAMIN-T
203119 SYREKLORIDER AF KARBOKSYLSYRE (ANDRE)
203300 CYANIDER OG NITRILER
203303 KALIUMCYANID
203304 G-CALCIUMCYANID
203310 ACETONITRIL
203314 AKRYLONITRIL
203315 METHAKRYLONITRIL
203325 METHYLISOCYANID
203328 TDI
203329 DIPHENYLMETHANDIISOCYANAT (MDI)
203339 CYANDERIVATER
203400 AMINER, ALKAN, PHENYLAMINERFORB.
203402 DIMETHYLAMIN
203407 TRIETHYLAMIN
203409 BUTYLAMINER
203414 ALKYLAMINER
203422 TRIETYLENTETRAMIN
203429 ALIFATISKE POLYAMINER (ANDRE)
203450 ANILIN
203455 O-TOLUIDIN
203458 BENZIDIN
203459 PHENYLENDIAMINER
203461 ANNILIN FARVESTOFFER
203514 TRINITROTOLUEN
203515 4-CHLOR-1, 4-DINITROBENZEN
203516 CHLORNITROBENZENER OG – TOLUENER (ANDRE)
203609 NITROSOFORBINDELSER (ANDRE)
203700 AZIDER, HYDROZO, DI-OG MONAZOFORBINDELSER
203709 HYDRAZINFORBINDELSER
203901 DIMETYLSULFOXID
204000 ANDRE ORGANISK KEMISKE FORBINDELSER
204102 FOSFIN
204103 FOSFORPENTOXID
204104 FOSFORS OXYSYRER OG SALTE HERAF
204108 FOSFORBINDELSER(ANDRE)
204110 ARCEN
204112 ARSENTRIOXID
204113 BLYARSENIT
204119 ARSENFORBINDELSER (ANDRE)
204121 SVOVLBRINTE
204122 SVOVLDIOXID
204124 SULFITTER
204125 TIOSULFATER
204126 SVOVLSYRE
204127 SULFATER
204133 ANDRE SVOVLFORBINDELSER
204200 METALLER OG DERES FORBINDELSER
204201 ALUMINIUM
204203 BARIUM OG BARIUMFORBINDELSER
204207 BLY
204208 UORGANISKE BLYFORBINDELSER, BLYSALTE
204209 BLYORGANISKE FORBINDELSER
204210 CADMIUM
204211 KROM
204212 CHROMSYRE OG DENS SALTE
204213 CHROMFORBINDELSER (ANDRE)
204214 COBOLT OG COBOLTFORBINDELSER
204217 GULD OG GULDFORBINDELSER
204222 FERRISALTE
204223 JERNFORBINDELSER (ANDRE)
204224 KOBBER
204226 MANGAN OG MANGANFORBINDELSER
204227 KVIKSØLV
204228 UORGANISKE KVIKSØLVFORBINDELSER
204229 KVIKSØLVORGANISKE FORBINDELSER
204231 NIKKEL OG NIKKELFORBINDELSER
204232 NIKKEL OG NIKKELFORBINDELSER
204236 STRONTIUM OG STRONTIUMFORBINDELSER
204237 SØLV OG SØLVFORBINDELSER
204240 TIN OG TINFORBINDELSER
204242 URAN
204248 ZINK OG ZINKFORBINDELSER
204250 METALLER (ANDRE)
205000 UORGANISKE FORBINDELSER
208000 KEMISK FAKTORER, USPECIFIK
208800 KEM.PÅVIRKN., UOPLYST INDHOLD, ANDEN
209000 KEMISK PÅVIRKNING AF UKENDT,br UOPLYST KARAKTER

Biologiske påvirkninger

303100 BAKTERIER
303111 STAFYLOCOCCER
303112 STREPTOKOKKER
303141 MYCOBAKTERIER TUBERCULOSIS
303149 MYCOBAKTERIER (ANDRE)
303153 SALMONELLA
303159 ANDRE GRAM-NEGATIV TARMBAKTERIA
303160 SMÅGRAM-NEGATIVE STAVER
303169 SMÅ GRAM-NEGATIVE STAVBAKTERIER, ANDRE
303174 LEPTOSPIRAE
303180 BAKTERIE ENDOTOKSIN
303190 ANDRE BAKTERIER
303200 VIRUS
303230 HEPATITIS VIRUS
303231 HEPATITIS A VIRUS
303232 HEPATITIS B
303255 RUBELLA
303280 HERPESVIRUS
303281 HERPES SIMPLEX
303283 CYTOMEGALOVIRUS
303290 VIRUS, ANDRE
303299 VIRUS, UKENDT
303321 ORNITOSE
303431 TOXOPLASMA GONDII
303460 MIDER
303469 MIDER, ANDRE
303500 SVAMPE, SKIMMELSVAMPE, SVAMPESPORER
303519 MIKROSVAMPESPORER
303522 MICROSPORUM
303560 SKIMMELSVAMPE
303580 MYCOTOXIN
303590 ANDRE SVAMPE
303599 UKENDTE SVAMPE
303600 DYR, ANIMALSKE PRODUKTER
303610 HUSDYR
303611 HUND
303612 KAT
303613 HEST
303614 KO
303619 ANDRE HUSDYR (SVIN)
303620 FJERKRÆ
303630 FJER, DUN
303640 ANIMALSKE LEVNEDSMIDLER
303670 ANDRE DYR/MUSLINGER
303680 ANDRE ANIMALSKE PRODUKTER
303699 UKENDTE DYR OG ANIMALSKE PRODUKTER
303700 VÆKSTER, PLANTEPRODRUKTER
303710 BLOMSTER
303730 TRÆER, BUSKE
303740 POLLEN
303750 VEGETABILSKE LEVNEDSMIDLER
303751 MEL
303760 VEGATABILSKE PRODUKTER, ANDRE
303800 ANDRE BIOLOGISKE FAKTORER
303810 ENZYMER
303900 BIOLOGISKE FAKTORER, UKENDTE
303999 UKENDTE BIOLOGISKE FAKTORER

Psykisk belastende faktorer

403000 Problem med psykisk arbejdsmiljø
403100 Traumatisk hændelse (ulykke, katastrofe)
403110 Fysisk Vold
403111 Vold udøvet af gæst, klient, patient
403112 Vold udøvet af kollega
403113 Vold udøvet af leder
403120 Trusler (psykisk vold)
403121 Trusler fra gæst, klient, patient
403122 Trusler fra kollega
403123 Trusler fra leder
403130 Mobning
403131 Mobning fra gæst, klient, patient
403132 Mobning fra kollega
403133 Mobning fra leder
403140 Chikane
403141 Chikane fra person udenfor egen arbejdsenhed
403142 Chikane fra kollega
403143 Chikane fra leder
403150 Udhængning
403151 Udhængning internt (kolleger ex.)
403152 Udhængning eksternt (sociale medier ex)
403160 Overværelse af overgreb – vidne til overgreb
403200 Belastning efter Krav Kontrol Støtte modellen
403201 Strain (høje krav, lav kontrol)
403202 Iso-strain (høje krav, lav kontrol, lav støtte)
403210 Høje krav
403211 Højt tempo (fx antal sager / tid)
403212 Høje kognitive krav
403213 Høje følelsesmæssige krav
403214 Høj samlet arbejdstid (>50 t/uge)
403230 Lav social støtte
4032231 Lav støtte fra kolleger
403232 Lav støtte fra leder
403220 Lav kontrol
403221 Lav indflydelse på hvad der arbejdes med
403222 Lav indflydelse på hvordan der arbejdes
403223 Manglende udviklingsmuligheder
403300 Belastning efter ERI- modellen
403310 Stor anstrengelse / psykologisk indsats
403320 Lav belønning
403321 Lav økonomisk belønning
403322 Lav prestige/ manglende anerkendelse
403323 Dårlige karriereudsigter
403400 Uretfærdighed i organisationen
403410 Procedural uretfærdighed
403421 Relationel uretfærdighed mhb konflikter
403422 Relationel uretfærdighed mht. forskelsbehandling
403430 Rollekonflikter
403440 Rolleuklarhed
403450 Forudsigelighed i arbejdet
403500 Mistillid og dårlige samarbejdsforhold
403510 Med kolleger
403520 Med leder
403530 Uretmæssige anklager
403531 Uretmæssige anklager internt
403532 Uretmæssige anklager eksternt
403600 Jobusikkerhed
403610 Risiko for at miste jobbet
403620 Risiko for omplacering
403630 Opsigelse
403700 Problemer med arbejdstids placering
403710 Overarbejde
403720 Skiftende vagter
403730 Natarbejde
403800 Alenearbejde
403900 Problemer med løn
403910 Underbetaling
403920 Akkordløn
403930 Bonusaflønning
403999 Primært privat eksponering

4 cifrede påvirkningskoder

De 4-cifrede koder benyttes, hvis det ikke er muligt at kode på 6 ciffer niveau, det vil sige, hvis påvirkningen ikke kan karakteriseres i detaljer. Listen kan også benyttes til at finde det relevante afsnit i 6-ciffer koderne.

Koderne ender alle på 00

Materialer mv.
Fysiske og ergonomiske
Kemiske
Biologiske
Psykosociale, organisering

Funktion af kemiske stoffer 000000 – 001999
Materialer 6 ciffer 002000 – 002999
Bekæmpelsesmidler 003000 – 003999
Affaldsstoffer 004000 – 004999
Levnedsmiddeltilsætningsstoffer 005000 – 005999
Emissioner 006000 – 006999

FYSISKE FAKTORER

Stråling 6 ciffer 100100 – 100399
Lyd 100400 – 100499
Vibrationer 100500 – 100599
Tryk 100600 – 100649
Fysisk/mekanisk vold 100650 – 100699
Termisk klima 100700 – 100799
Belysning 100800 – 100899
Indeklima 100900 – 100999
Arbejdsfysiologi 6 ciffer 101000 – 101600
Arbejdets udførelse 101000 – 101099
Muskelbelastninger 101200 – 101299
Manuel transport 101300 – 101399
Arbejdsstedets indretning 101400 – 101499
Tekniske hjælpemidler 101600 – 101699
Andre 101800
Ukendte 101900

KEMISKE FAKTORER

Alkaliske forbindelser 6 ciffer 200100
Halogener og halogenforbindelser 200200
Ilt, kvælstof, kulstof, silicium og bor 200300
Kulbrinter og heterocykliske kerner
a. alifatiske kulbrinter
b. alicykliske kulbrinter
c. aromatiske kulbrinter
d. heterocykliske kulbrinter
(se også 203400 aminer)e. kulbrinteblandinger
-H 200400
Halogenerede kulbrinter og heterocykliske kerner
a. alifatiske halogenider
b. alicykliske halogenider
c. aromatiske halogenider
d. heterocykliske halogenider
-Cl, -Br, -I, -F 200500
Alkoholer, monovalente. Svovlanaloge (tioler)
a. alifatiske, monovalente alkoholer
b. alycykliske, monovalente alkoholer
c. aromatiske, monovalente alkoholer
d. heterocykliske, monovalente alkoholer
-OH 200600
Glykoler (divalente alkoholer)
Svovlanaloge
a. alifatiske glykoler
b. alicykliske glykoler
c. aromatiske glykoler
d. heterocykliske
(-OH2) 200700
Polyvalente alkoholer. Svovlanaloge
a. alifatiske, polyvalente alkoholer
b. alicykliske, polyvalente alkoholer
c. aromatiske, polyvalente alkoholer
d. heterocykliske, polyvalente alkoholer
(-OHn),
n=3, 4…..
200800
Phenoler og phenolsalte (phenolater)
Svovlanaloge
-OH 200900
Ethere ÷ epoxider. Thioethere
(sulfider)
a. ethere af alifatiske alkoholer
b. ethere af alicykliske alkoholer
c. ethere af aromatiske alkoholer
d. ethere af heterocykliske alkoholer
C-O-C 201000
Phenolethere (anisoler). Svovanaloge C-O-C 201100
Epoxider 201200
Aldehyder. Svovlanaloge
a. alifatiske aldehyder
b. alicykliske aldehyder
c. aromatiske aldehyder
d. heterocykliske aldehyder
e. bisulfitaddukter af aldehyder
201300
Ketoner. Svovlanaloge
a. alifatiske ketoner
b. alicykliske ketoner
c. aromatiske ketoner
d. heterocykliske ketoner
>C=O 201400
Kinoner O=RINGSYSTEM=O 201500
Ketener
Acetaler og ketaler. Svovlanaloge
a. af alifatiske aldehyder og ketoner
b. af alicykliske aldehyder og ketoner
c. af aromatiske aldehyder og ketoner
d. af heterocykliske aldehyder og ketoner
>C=C=O
>C<OR, OR
201600
Alifatiske karboksylsyrer.
Svovlanaloge
-COOH 201700
Cykliske karboksylsyrer
a. alicykliske
b. aromatiske
c. heterocykliske
201800
Perkarboksylsyrer og acylperoxider 201900
Sulfonsyrer -SO3H 202000
Karboksylsyreanhydrider 202100
Estere af karboksylsyrer.
Svovlanaloge
a. estere af alifatiske karboksylsyrer
b. estere af alicykliske karboksylsyrer
c. estere af aromatiske karboksylsyrer
d. estere af heterocykliske karboksylsyrer
202200
Kulsyreestere (karbonater) og Orthoestere 202300
Sulfonsyreestere -SO2OR 202400
Estere af uorganiske syrer
a. Svovlsyreestere og svovlsyrlingestere (sulfater og sulfiter)
b. Fosforsyre- og fosforsyrlingestere (fos- fater og fosfiter)
c. Salpetersyre- og salpetersyrlingestere
(nitrater og nitriter)
d. Silikater
e. Borsyreestere (borater)
f. Estere af andre uorganiske syrer
Halogenbrintestere, se halogenerede kulbrinter 
Svovlbrintestere, se tioler og thioethere
202500
Laktoner 202600
Laktamer 202700
Amider af karboksylsyrer
(karboksamider)
202800
Amider af sulfonsyrer (sulfonamider) 202900
Amider (N-substituerede) af uorganiske syrer 203000
Karboksylsyrehalider
(X = Cl, Br, I, F)
203100
Sulfonsyrehalider
(X = Cl, Br, I, F)
-SO2X 203200
Cyanider og nitriter. Cyanforbindelser -CN 203300
Aminer, alkanolaminer, aminophenoler.
Ammoniumforbindelser
a. alifatiske aminer
b. alicykliske aminer
c. aromatiske aminer
d. heterocykliske aminer (se også 200400)
-NH2 203400
Nitroforbindelser
a. alifatiske nitroforbindelser
b. alicykliske nitroforbindelser
c. aromatiske nitroforbindelser
d. heterocykliske nitroforbindelser
-NO2 203500
Nitrosoforbindelser. Nitrosaminer -NO 203600
Hydrazo-, diazo-, diaxoniumforbindelser, azider 203700
Hydroperoxider. Dialkylperoxider.
Disulfider
-O-O-; -S-S- 203800
Sulfoxider. Sulfoner 203900
Andre organiske-kemiske forbindelser 204000
Fosfor, arsen, svovl, selen og tellur og deres forbindelser 204100
Metaller og deres forbindelser 204200
Andre uorganiske forbindelser 205000
Anden kemisk faktor, ikke nærmere specificeret 208000
Anden kemisk påvirkning, indholdet uoplyst 208800
Kemisk påvirkning af ukendt, uoplyst karakter 209000

BIOLOGISKE FAKTORER

Bakterier (inkl. toksiner) 6 ciffer 303100
Virus 303200
Richettsier, clamydier 303300
Parasitter, mider, insekter 303400
Svampe (skimmel, sporer) 303500
Dyr (animalske produkter) 303600
Vækster (planteprodukter) 303700
Andre biologiske produkter 303800
Ukendte faktorer 303900

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM